Thông báo: Hàng hoá tại Bằng Tường đã có thể thông quan trở lại 09/08/2022